Transgraniczny przewóz odpadów

Odpady i zanieczyszczenia niebezpieczne stanowią problem współczesnej cywilizacji. Na przestrzeni wielu lat działalności człowieka doszło do degradacji oraz ogromnego zanieczyszczenia środowiska. Jeżeli w porę nie zajmiemy się tym problemem może dojść do poważnej katastrofy ekologicznej, której skutki mogą być nieodwracalne.

Międzynarodowy transport zanieczyszczeń i odpadów niebezpiecznych

transport międzynarodowy odpadówWiele państw podejmuje wzajemną współpracę, aby lepiej radzić sobie z recyklingiem śmieci oraz sposobem ich odzyskiwania. Często zanieczyszczenia przewożone są z jednego kraju do drugiego aby proces ich przetwarzania odbywał się w lepszych warunkach. Transport międzynarodowy odpadów określa ustawa z dn. 29.06.2007 r.  Wskazuje ona organy odpowiedzialne za ten proces oraz warunki jakie powinny być spełnione aby przewóz taki mógł się odbyć. W zezwoleniach dokładnie powinien być określony zgłaszający, odbiorca, rodzaj odpadów i ich ilość, rodzaj transportu oraz miejsce przekroczenia granicy, miejsce prowadzenia procesów odzysku oraz okres ważności zezwolenia. Międzynarodowy transport odpadów odbywa się tylko w trybie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz uzyskania stosownej zgody. Odpowiednie przepisy określają również warunki i sposoby prowadzenia odzysku śmieci oraz ich odpowiedniego zagospodarowania. Nie wywiązywanie się z nich grozi poważnymi sankcjami karnymi.

Odpady na granicy traktowane są w taki sam sposób jak inne towary. Przewożący je samochód powinien być odpowiednio oznakowany. Prowadzący go kierowca powinien posiadać konieczna dokumentację oraz niezbędne kwalifikacje i zezwolenia.Odpady powinny być przewożone według obowiązującej klasyfikacji, oddzielnie z listy zielonej, oddzielnie bursztynowej oraz oddzielnie mieszane.